1. De gemeentelijke herindeling in onze gemeente is ‘van onderop’ geïnitieerd en niet door de provincie opgelegd

Ja, deze kwam ‘van onderop’ 47,2

Nee, wij moesten van de provincie fuseren 33,2

Anders namelijk:

 

2. Als burger was ik destijds:

Voor de fusie 66,8

Tegen de fusie 20,3

Anders, namelijk:

 

3. Toen er een beslissing genomen moest worden over de gemeentelijke herindeling stemde ik:

Voor de fusie 56,5

Tegen de fusie 9,0

Ik zat toen niet in de raad 30,9

Anders, namelijk:

 

4. Als ik nu – anno 2021 – voor diezelfde beslissing zou staan, zou ik:

Voor de fusie stemmen 71,1

Tegen de fusie stemmen 20,9

Anders, namelijk:

 

5. Nu volgt een aantal stellingen over de gemeentelijke herindeling in uw gemeente.

[Schaal: geheel mee oneens, mee oneens, neutraal, mee eens, geheel mee eens.]

 

In de onderstaande percentages zijn geheel mee eens/mee eens bij elkaar opgeteld. Ook geheel mee oneens en mee oneens zijn bij elkaar opgeteld

In mijn gemeente is ‘gefuseerd om het fuseren’

Mee eens: 16,3

Mee oneens: 73,5

 

De gemeentelijke herindeling heeft ons vooral veel voordelen gebracht

Mee eens: 39,2

Mee oneens: 27,9

 

Ik zie de financiële voordelen van de gemeentelijke herindeling niet terug in onze gemeente

Mee eens: 48,2

Mee oneens: 29,3

 

De gemeentelijke herindeling was niet in het belang van de inwoners die ik vertegenwoordig

Mee eens: 27,5

Mee oneens: 58,2

 

De ‘bestuurlijke slagkracht’ van onze gemeente is vergroot sinds de gemeentelijke herindeling

Mee eens: 60,1

Mee oneens: 22,2

 

Ik ervaar meer onvrede onder burgers over de lokale politiek sinds de gemeentelijke herindeling

Mee eens: 33,9

Mee oneens: 40,2

 

Dienstverlening vanuit de overheid (zoals bereikbaarheid van gemeenteloketten en communicatie met burgers) is verbeterd sinds de gemeentelijke herindeling

Mee eens: 20,9

Mee oneens: 37,9

 

De provincie heeft in onze gemeente te veel druk uitgeoefend bij de gemeentelijke herindeling

Mee eens: 22,9

Mee oneens: 51,5

 

De gemeentelijke herindeling was nodig vanwege de complexere taken van gemeenten (oa Jeugdzorg)

Mee eens: 58,1

Mee oneens: 29,3

 

Als ik de fusie zou kunnen terugdraaien zou ik dat doen

Mee eens: 17,6

Mee oneens: 71,4

 

Het zou beter zijn om de taken in het sociale domein over te dragen aan de provincie om gemeenten te ontlasten

Mee eens: 32,9

Mee oneens: 53,2

 

6. Nu volgt een aantal stellingen over hoe de gemeentelijke herindeling uw werk beïnvloed. [Schaal: geheel mee oneens, mee oneens, neutraal, mee eens, geheel mee eens]

Door de fusie is het voor mij gemakkelijker geworden om mijn idealen te verwezenlijken 

Mee eens 17,3

Mee oneens 33,9

 

Door de fusie is de werkdruk hoger geworden omdat ik mee moet beslissen over meer onderwerpen.

Mee eens 57,2

Mee oneens 24,9 ­­

 

Door de fusie is mijn eigen betrokkenheid bij de lokale politiek kleiner geworden doordat ik mee moet beslissen over ontwikkelingen in andere kernen

Mee eens 22,6

Mee oneens 63,8

 

Door de fusie moet ik gedwongen meepraten over onderwerpen die minder van belang zijn voor mijn achterban

Mee eens 17,0

Mee oneens 70,8