De afvalwaterinjecties van de NAM in de lege gasvelden van Noordoost-Twente zijn inmiddels gestopt, maar de Nederlandse Aardolie Maatschappij heeft nu plannen om het vervuilde productiewater te injecteren in Drenthe. De afgelopen jaren heeft Pointer Regio aandacht besteed aan de protesten van bewoners en zal in de maand april vanuit de Pointer pop-up in Emmen het dossier blijven volgen. Te beginnen met een paneldiscussie op 12 april in Emmen bij onze meet-up, het startschot van onze pop-up redactie ter plaatse.

Het afvalwater komt van de oliewinning in het Drentse Schoonebeek. De olie in Schoonebeek wordt als "taaie olie" beschouwd, wat betekent dat er grote hoeveelheden water nodig zijn om de olie los te weken. Er wordt stoom in de bodem geïnjecteerd om de olie vloeibaarder te maken en te kunnen winnen. Het vervuilde water dat bij dit proces vrijkomt, ging voorheen via een buizennetwerk van Drenthe naar drie oude gasputten in de buurt van Rossum in Noordoost-Twente. Volgens de NAM gaat het gemiddeld om drie miljoen liter water per dag.

De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) is een joint venture tussen twee grote olie- en gasbedrijven: het Britse Shell en het Amerikaanse ExxonMobil. Beide bedrijven hebben elk een gelijk aandeel van 50% in de NAM. Sinds de hernieuwde oliewinning in 2011 zijn er naar schatting zo'n 80 miljoen vaten olie uit het Schoonebeek-veld geproduceerd. De NAM heeft aangegeven nog tientallen jaren door te willen gaan met de oliewinning in Schoonebeek, maar het is niet bekend hoeveel olie er nog precies te winnen valt.

Omwonenden van de oude gasvelden Twente verzetten zich al jaren tegen de injecties en verenigen zich sinds 2015 in de Stichting Stop Afvalwater Twente. Maar in Drenthe is het verzet ook aan het groeien.,

Een overzicht:

4 juli 2021 Verscherpt toezicht
Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) besluit scherper toe te zien op de afvalwaterinjecties door de NAM in de lege gasvelden in Noordoost-Twente. Dit omdat de NAM scheuren in de leidingen niet heeft opgemerkt,- onderzocht, noch gemeld bij de toezichthouder. Dat brengt risico's voor het drinkwater met zich mee. De NAM had de mankementen aan de persbuis al in 2017 kunnen ontdekken, volgens het SodM.

Volgens de NAM is het zuiveren van het vervuilde productiewater te duur, het kost veel energie en staat volgens het bedrijf niet in verhouding met de opbrengsten van de oliewinning. Volgens grondwaterexpert Niels Hartog zijn de kosten voor deze vorm van oliewinning al zeer hoog en je blijft met het afvalwater zitten. Er zijn gewoonweg te veel risico’s dat het grondwater voor de drinkwatervoorziening wordt vervuild.

Afvalwaterinjecties

Verscherpt toezicht bij afvalwaterinjecties NAM in Twente

De NAM verzuimt breuken in leidingen te melden aan de toezichthouder.

16 januari 2022 Stoppen
De NAM heeft het voornemen uitgesproken om in 2025 te stoppen met de omstreden lozing van afvalwater diep onder de grond in Twente. Het afval zou in Drenthe moeten blijven, waar het vandaan komt. Maar zitten ze er in Drenthse Schoonebeek wel op te wachten?
De NAM meldt, zo snel als realistisch haalbaar is de waterinjectie te verplaatsen naar Schoonebeek. „Daar ligt nu de focus op. Dat doen we in samenspraak met de betrokkenen uit directe omgeving in Schoonebeek, de verschillende centrale en decentrale overheden en andere belanghebbenden. Onder regie van het het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is hiervoor inmiddels ook een gebiedsproces in Schoonebeek opgestart, dat gaat over het proces rondom de plannen van de NAM om restwater terug te brengen in de Schoonebeker bodem. Binnenkort zullen de eerste vergunningen worden aangevraagd”, aldus een woordvoerder van de NAM.

Afvalwaterinjecties

Einde aan afvalwaterinjectie NAM in Twente

„We hebben de NAM gevraagd de komende maanden niet op te starten. Daarmee hebben ze ingestemd”, aldus EZK.

5 juni 2022 Hoofdpijndossier
De afvalwaterinjectie in de Twentse bodem is voor de NAM al net zo’n hoofdpijndossier aan het worden als het Groningse gasdossier. Er is opnieuw een onregelmatigheid aangetroffen bij een injectielocatie van de NAM bij Rossum. Bij een van de pijpen is pekel aangetroffen ne de NAM kan niet verklaren hoe dat kan. De NAM mag niet opnieuw beginnen met het injecteren van afvalwater in oude Twentse gasvelden tot dat vragen van de toezichthouder SodM zijn beantwoord.

Afvalwaterinjecties

ReportersNL - Problemen stapelen zich op voor de NAM in Twente

8 september 2022 Definitief gestopt in Twente

De afvalwaterinjectie in lege Twentse gasvelden, wordt niet meer opgestart. De NAM mocht geen afvalwater meer injecteren in oude gasvelden in Twente. Het gehalte aan tolueen -een vluchtige vloeistof dat bij langdurige blootstelling aan hoge concentraties schadelijk is- in dat water is te hoog. Daarvoor geldt een grenswaarde, maar die wordt overschreden.

De NAM meldt, zo snel als realistisch haalbaar is de waterinjectie te verplaatsen naar Schoonebeek in Drenthe.

19 maart 2023 Verzet in Drenthe zwelt aan
Het verzet tegen de plannen van de NAM om afvalwater te injecteren in de Drentse bodem zwelt aan. Het vervuilde water zal vanaf volgend jaar in de buurt in de bodem gepompt worden, steeds meer inwoners van Schoonebeek zien dat niet zitten. Volgens Pim Siegers van het Dagblad van het Noorden is het uniek dat de bewoners van Schoonebeek zich openbaar uitspreken tegen de NAM, de grootste werkgever in het dorp.

De twee gezichten van Vijlbrief

Het beeld de Tweede Kamer kreeg over de bewonersparticipatie rondom de afvalwaterinjecties van de NAM in Schoonebeek, strookt niet met de werkelijkheid. Het dorp is verdeeld en daarmee is het draagvlak nog niet geregeld. Afgelopen dinsdag ondertekenden staatssecretaris Hans Vijlbrief en de NAM een convenant met afspraken over de afvalwaterinjecties in Schoonebeek. Hoeveel zeggenschap hebben burgers op de hun leefomgeving? En wat is een overeenkomst tussen deze partijen waard?

Pointer pop-up Emmen
Vanaf 12 april is de Pointer pop-up redactie een maand lang te vinden in een leeg winkelpand aan het Kerkpad 61 in Emmen. We starten de pop-up periode met een bijeenkomst in evenementenlocatie De Hondsrug, met onder andere een paneldiscussie over de afvalwaterinjecties in Schoonebeek. Hoe wenselijk is het nog om olie uit de grond te halen?

Beeld van Emmen

Pointer pop-up doet onderzoek vanuit Emmen

Van 12 april tot en met 6 mei kun je langskomen om tips en ervaringen uit de regio te delen.

Makers