Mensen moeten langer thuis wonen en daardoor neemt de druk op mantelzorgers toe. Bij MantelzorgNL, de belangenvereniging voor mantelzorgers, krijgen ze bovendien steeds vaker van mantelzorgers te horen dat er geen professionele zorg meer beschikbaar is. De club maakt zich zorgen over deze ontwikkeling, juist ook omdat het kabinet in de toekomst nog zwaarder wil gaan leunen op deze informele zorg.  

“Er wordt te makkelijk gedacht over wat mantelzorgers allemaal kunnen doen en er wordt helemaal niet nagedacht over de groeiende groep mantelzorgers die het niet redt en overbelast raakt,” aldus Liesbeth Hoogendijk van MantelzorgNL.“Dit schaadt de samenleving en het draagvlak om voor elkaar te zorgen.”

In ons onderzoek Dementiezorg onder druk lieten we al eerder zien dat mantelzorgers met een naaste met dementie vastlopen of het maar net volhouden. Kijk hier onze uitzending:

Langer thuis met dementie
26 min 22 s

Het aantal mensen met dementie neemt de komende jaren enorm toe, maar nieuwe verpleeghuisplekken komen er niet bij. Volgens de overheid willen mensen namelijk graag zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Er wordt daarom ingezet op zorg aan huis. Maar is die zorg in de wijk wel klaar voor de stroom aan thuiswonenden mensen met dementie? En wat betekent deze omslag voor mensen met deze diagnose en hun mantelzorgers?

MantelzorgNL stelt dat een derde (33 procent) van de mantelzorgers er vaak helemaal alleen voor staat. Mensen die intensief zorgen voor een naaste hebben volgens de belangenvereniging helemaal geen tijd en energie om te investeren in een goed netwerk om hen te ondersteunen. MantelzorgNL vindt dan ook dat de overheid meer kan faciliteren in zo’n sociale basis. “Daar horen ‘buurtwerkers’ bij die burgers helpen een bijdrage te leveren, die verbindingen leggen tussen mantelzorgers en zorgprofessionals en die een achterwacht vormen voor mensen die tussen wal en schip dreigen te raken.”

wijkverpleegkundige Esther

Wijkverpleegkundige: “We moeten soms ‘nee’ verkopen aan nieuwe zorgvragers”

Mensen met dementie wonen steeds langer thuis en dat levert soms ook onwenselijke situaties op achter die voordeur, ziet wijkverpleegkundige Esther Oosterhof.

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) liet vorige week in een kamerbrief weten dat hij bezig is met het verkennen en onderzoeken van de wijze waarop hij mantelzorgers kan ondersteunen. Want zo schrijft hij: “Elke mantelzorger die zich overbelast voelt is er één te veel.” Zo wil hij onder andere een zogenoemde ‘respijtconsulent’ in gaan zetten om te zorgen dat mantelzorgers af en toe even afstand kunnen nemen van hun zware zorgtaken.

Feiten en cijfers

Nederland telt op dit moment 5 miljoen mantelzorgers

460.000 mantelzorgers voelen zich zwaar belast

1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg

Bron: MantelzorgNL

Van Ooijen stelt dat deze zorg nog erg versnipperd en divers is en niet alle mantelzorgers bereikt. “Dit komt omdat men vaak niet weet welk aanbod er is, maar ook omdat het niet aansluit bij de behoefte: het is bijvoorbeeld weinig flexibel of doet geen recht aan de complexe zorgsituatie van de mantelzorger. Om mantelzorgers beter te ondersteunen, zet ik in op innovatie van respijtzorg en het vergroten van de bekendheid van respijtzorg.”

Volgens MantelzorgNL is de staatssecretaris op dit moment nog te veel bezig met onderzoeken en verkennen, zij vinden dat er nu al veel meer gehandeld moet worden om de situatie voor mantelzorgers leefbaar te houden. Zo moeten wetten en regels die het verlenen van mantelzorg in de weg staan worden aangepast en moet het ‘systeem’ de mantelzorger weer meer vertrouwen waardoor er niet elke keer dezelfde formulieren moeten worden ingevuld, aldus de belangenvereniging. “Dan kan de mantelzorger zich richten op het zorgen en weet de mantelzorger dat hij of zij er niet alleen voor staat.”

Makers