2030 of toch 2035: deze jaartallen komen veelvuldig terug in de discussie rond de stikstofaanpak, ook tijdens de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging (BBB) stelde in een debat dat er al duidelijkheid is over het jaartal 2035, omdat het in de wet staat. Als je de wet er nu op naslaat, dan klopt die bewering van de frontvrouw van BBB.

Dit blijkt uit onderzoek van het AD, Nieuwscheckers en Pointer.

Bron van de bewering

Het kabinet wil de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd hebben. Van der Plas, Jan Paternotte (D66), Pieter Heerma (CDA) en Esther Ouwehand (PvdD) kregen tijdens een debat over stikstof op NPO Radio1 de vraag of 2030 voor hen heilig is als stikstofdeadline. D66 wil vasthouden aan dat jaartal, de Partij voor de Dieren wil het liefst nog sneller en het CDA noemt 2030 ‘niet heilig’. Caroline van der Plas kwam met een heel ander antwoord. ,,Er is helemaal geen sprake van vasthouden aan 2030. Want 2035 staat in de wet, dus er is al duidelijkheid.”

Navraag bij Van der Plas leert dat zij bij haar specifieke opmerking doelt op een passage uit de huidige stikstofwet waarin staat dat het doel is dat in 2035 74 procent van de stikstofgevoelige Natura2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde moet zitten. Als je de wet erop naslaat, dan heeft het boegbeeld van BBB gelijk. ,,2035 is al een heel ambitieus jaartal. Dat moet minimaal behouden worden”, zei Van der Plas hierover nog in het debat.

De feiten

In juli 2021 ging de Wet stikstofreductie en natuurverbetering in werking, gemaakt door het vorige kabinet. In 2025 moet voor tenminste 40 procent van de stikstofgevoelige natuur in Natura 2000-gebieden de kritische depositiewaarde niet meer worden overschreden. In 2030 moet dit 50 procent zijn en in 2035 74 procent, valt te lezen. De depositiewaarde waarde is de grens waarboven het risico bestaat dat de kwaliteit van een natuurgebied wordt aangetast door stikstofneerslag.

Zo staat het nu dus in de wet. Maar als het aan het huidige kabinet ligt komt daar verandering in. Het kabinet wil deze stikstofwet namelijk wijzigen. In het coalitieakkoord is opgenomen dat de huidige wettelijke doelstelling van 2035 naar voren wordt gehaald.

Dit betekent dat al in 2030 74 procent van het stikstofgevoelig Natura 2000-areaal onder de kritische depositiewaarde moet zijn gebracht. Dit is volgens het ministerie in lijn met het advies van het adviescollege Stikstofproblematiek (commissie-Remkes). Een van de aanbevelingen van de commissie is dat de stikstofuitstoot in 2030 met 50 procent wordt gereduceerd, waarmee naar verwachting 74 procent van het areaal stikstofgevoelige natuur onder de kritische depositiewaarde wordt gebracht.

Op dit moment is dat echter nog niet geregeld en staat 2035 in de wet. Voor het voorstel loopt nu de zogeheten internetconsultatie, waarbij mensen hun mening kunnen geven. Volgens het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit volgt er daarna nog een advies van de Raad van State. Daarna wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer en vervolgens gaat het door naar de Eerste Kamer.

In een brief aan de Tweede Kamer schreef minister Christianne van der Wal op 10 februari dat het haar inzet is het wetsvoorstel in de eerste helft van 2023 in te dienen bij de Tweede Kamer.

Conclusie

Het klopt dat in de wet staat dat in 2035 74 procent van de stikstofgevoelige Natura2000-gebieden onder de kritische depositiewaarde moet zitten, zoals Van der Plas zegt. In de wet staat niet dat in 2030 die 74 procent al gehaald moet zijn. Het kabinet wil dat wel, maar moet daarvoor eerst de wet wijzigen. En dat proces is nog niet afgerond.

Bronnen

Factcheck-marathon

Deze factcheck is uitgevoerd in het kader van de gezamenlijke factcheckmarathon van het AD, Nieuwscheckers en Pointer (KRO-NCRV) in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen op 15 maart 2023.

Makers

Journalist AD